ข้อมูล eBook

ชื่อ: เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล MySQL

ผู้แต่ง: สมพงษ์ อริสริยวงศ์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือที่จะช่วยให้คุณเขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล MySQL ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน MySQL เพื่อเพิ่มความรู้ต่อยอดในระดับสูงต่อไป เรียนรู้หลักการพัฒนางานด้วยตัวอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อจัดการฐานข้อมูลเป็นหลัก พร้อมประยุกค์ใช้งานด้วยตัวอย่างภาษา PHP ไวยากรณ์ของภาษาไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยจำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมในภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา MySQL ด้วย