ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมศัพท์เศรษฐกิจ การค้า-การเงิน ระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง: ศิริพร สัจจานันท์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือ รวมศัพท์เศรษฐกิจ-การค้า การเงิน ระหว่างประเทศเล่มนี้ขึ้น โดยได้ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากพจนานุกรม บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรวมศัพท์เศรษฐกิจจำนวนกว่า 600 คำ ซึ่งเป็นศัพท์ทั้งในส่วนที่เป็นเศรษฐกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ที่มักพบเห็นกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยให้คำแปลความหมายพร้อมคำอธิบาย ในการแปลความหมายของคำนั้นได้ใช้คำภาษาไทยที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปและถ้ามีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้ว ก็จะใช้ตามนั้น