ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาการบริการ

ผู้แต่ง: จิตตินันท์ นันทไพบูลย์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการบริการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันเป็นพื้นฐาน ผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักงานบริการในทุกแง่มุม เริ่มตั้งแต่ความหมายของงานบริการ ศึกษาความคาดหวัง ทัศนคติและความต้องการของลูกค้า   ทำความรู้จักคู่แข่ง   เรียนรู้ที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี อันจะช่วยให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น