ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารธุรกิจ:BUSINESS ADMINISTRATION

ผู้แต่ง: ผศ.ดร. ณรัฐพันธ์ เขจรนันทน์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ 'การบริหารธุรกิจ (Business Administration)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นสำหรับหลักการจัดการธุรกิจ (Principle of Business) ซึ่งใช้สอนนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการบริหารธุรกิจ แก่นิสิตที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นที่มิใช่บริหารธุรกิจ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสำหรับการประยุกต์ความรู้ และข้อมูลที่ได้รับในการบูรณาการหลักธุรกิจและหลักกฎหมายในการศึกษา การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และ/หรือเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่กระบวนการโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology) หรือ IT ได้หลอมรวมระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ธุรกิจและกฎหมายต้องพลวัตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน จึงจะสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทั้งองค์การ ผู้เกี่ยวข้อง และระบบสังคม นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management) อีกด้วย