ข้อมูล eBook

ชื่อ: การตลาดธุรกิจบริการ:SERVICE MARKETING

ผู้แต่ง: วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้ได้กับธุรกิจบริการ ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจบริการอย่างละเอียดตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค ภาคที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ภาคที่ 2 พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ ภาคที่ 3 กลยุทธ์การตลาดบริการ ภาคที่ 4 ส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ และภาคที่ 5 การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีตัวอย่างประกอบในเกือบทุกประเด็น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ