ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความน่าจะเป็นและสถิติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ผู้แต่ง: ผศ. ศุภชัย นาทะพันธ์

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง ความหมายของสถิติและการจำแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์เรื่องฺฮิสโตแกรม แนวความคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักการทางสถิติ ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทฤษฎีการประมาณค่า รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน