ข้อมูล eBook

ชื่อ: สถิติวิศวกรรม : Engineering Statistics

ผู้แต่ง: ผศ.ดร. นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนนี้เป็นการประยุกต์หลักการทางสถิติในการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมี ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรืออุตสาหการ เพื่อทำการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ เนื่อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 11 บทเรียนที่ปูพื้นฐานตั้งแต่สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการคำนวณหรือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จนถึงสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น สถิติทางการแพทย์ สถิติทางเศรษฐศาสตร์ สถิติเพื่อการวิจัย รวมทั้งสถิติทางการวิศวกรรม เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี ทราบถึงแนวทางการวิเคราะห์และการตีความหมายของผลลัพธ์กับการประยุกต์ใช้ในงานจริง สำหรับในบางบทเรียน จะแทรกการคำนวณโดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลไว้ด้วย จึงเหมาะกับนิสิต นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจใช้สถิติกับงานประยุกต์ต่างๆ