ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการ : Management

ผู้แต่ง: ฉัตยาพร เสมอใจ,ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

'การจัดการ (Management)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การค้นคว้า และการทำงานเพื่อใช้ประกอบการเรียนสำหรับนิสิต นักศึกาาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน เช่น เรื่องขององค์การและการจัดการ, การพยากรณ์และการตัดสินใจ, กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ , และเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ เป็นต้น เพื่อจะประยุกต์ในงานของตนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเขียนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ทบทวน และอ้างอิงถึงในการใช้งาน