ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

ผู้แต่ง: ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก, ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ,คมกฤช ปิติฤกษ์

หมวดหลัก: หมวดบริหาร-การลงทุน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอวิธีการดำเนินธุรกิจในขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงการเติบโตของธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ SMEs ทั่วไป รวมถึงนำไปใช้ประกอบการเรียนในวิชาบริหารธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้ความรู้และวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เขียนใช้คำอธิบายที่เป็นวิชาการแต่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับมีตัวอย่าง รูปภาพประกอบคำอธิบาย และตารางประกอบทั้งเล่ม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้สนใจทั่วไป