ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความรู้เรื่อง ผ้าและเส้นใย ฉบับปรับปรุงใหม่

ผู้แต่ง: นวลแข ปาลิวนิช,รศ.นวลแข ปาลิวนิช

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สิ่งทอนอกจากจะนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังนำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ในบ้านหรือเคหะสิ่งทอ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกแขนง รวมทั้งงานทางการแพทย์และโครงการบินอาวกาศ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องผ้าและเส้นใยจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง ทำให้มีความรู้อย่างกว้างขวางและถูกต้อง สามารถเลือกผลิตภัณฑ์สิ่งทอมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้บริโภค ผู้ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่มและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นอกจากมีความจำเป็นต้องใช้ภายในประเทศแล้ว ยังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศไทยหลายปีติดต่อกันและยังคงทำรายได้อยู่ในอันดับสูงจนปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับใยสิ่งทอโดยละเอียด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา สมบัติของเส้นใย การจำแนกชนิดของเส้นใย ชื่อสกุล ชื่อการค้า วิธีการทดสอบเส้นใยเบื้องต้น กระบวนการผลิตเส้นใยและผ้า การตกแต่งสำเร็จเพื่อเพิ่มคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนประโยนชน์ใช้สอยและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ใยสิ่งทอแต่ละชนิดอย่างถูกวิธี