ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability

ผู้แต่ง: เกรียงไกร ดำรงรัตน์,วัฒนา เชียงกูล,ดลดิษฐ์ เมืองแมน

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ในหมวดของการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ที่จัดทำขึ้นในชุด
Industrial Technical and Management Series เนื้อหาในเล่มนี้ยังอยู่ในแนวทางเดิมแต่มีความ
ลึกขึ้นในทุกๆ เรื่อง