ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารงานขาย Sales Management

ผู้แต่ง: สุพจน์ กฤษฏาธาร, ดร. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 เป็นหนังสือบริหารงานขายที่เน้นการขายในทุกช่องทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเล่มนี้ยังมุ่งให้ผู้อ่านได้รับ มุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาระบบงานขาย ได้สัมผัสเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออ่านไปจนถึงบทสุดท้าย ผู้อ่านจะยิ่งมั่นใจที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองและนักงานขายให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงานขาย