ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่ง: ผศ. ธารีทิพย์ ทากิ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

   รวมหลักการจัดการและการปฏิบัติงานในขอบข่ายของงานการบริการส่วนหน้า อีกทั้งยังคลอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเอาไว้ในรูปของบทเรียนพรอบรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของงานบริการสส่วนหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย