ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีไอน้ำ

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ ภัททิยธนี

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ เทคโนโลยีไอน้ำ เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากหนังสือหลายเล่ม และได้นำเสนอในส่วนที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี และจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากกับผุ้ที่จะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกับเจ้าของกิจการที่ใช้ไอน้ำเป็นต้นกำลังหรือใช้ไอน้ำในรูปกระบวนการความร้อนในสายงานการผลิตโดยเฉพาะในบทที่ 5 ซึ่งได้กล่าวถึงหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ อย่างละเอียดพร้อมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบที่จำเป็นสำหรับหม้อไอน้ำ และในบทที่ 7 ที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมทั้งการผลิตและการใช้ไอน้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ