ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

ผู้แต่ง: ผศ. สุธี ขวัญเงิน

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ การสอน การค้นคว้า และการทำงานของผู้เขียน   ดดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือเรียนสำหรับการศึกษาวิชาการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการปฏิบัติการ การบริหารการผลิต การบริหารการดำเนินงานและการผลิต หรือการบริหารอุตสาหกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความรู้และแยวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น