ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลักการบัญชีการเงิน : Financial Accounting

ผู้แต่ง: ผศ. สุธี ขวัญเงิน

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ถือว่าเป็นตำราที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้นหรือการบัญชีการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้า
ใจพื้นฐานในเรื่องลักษณะทั่วไปของการบัญชี งบการเงินต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำ
เนินงานของธุรกิจ