ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

ผู้แต่ง: ดร.ชัด อินทะสี

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 "การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2" เล่มนี้ มีเนื้อหาต่อเนื่องจาก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 โดยในเล่มประกอบด้วย กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับวงจรสามเฟส ความพี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันวงจรข่าย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ ตามลำดับ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงการวิเคราะห์วงจรเฟสเซอร์ทั่วไปในขอบเขตความถี่เชิงซ้อน อัตราส่วนการตอบสนองเอาต์พุตต่ออินพุต ฟังก์ชันวงจรข่ายที่แปรผันฟูเรียร์ และวงจรที่ถูกบังคับด้วยสัญญาณใดๆ ก็ตาม ทั้งในสถานะคงตัวและชั่วขณะ ด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ นอกจากนี้ในแต่ละบทยังประกอบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด คำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เหมาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า