ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบัญชีเบื้องต้น 2

ผู้แต่ง: ร.ศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ การบัญชีเบื้องต้น 2   ประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัยชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และการสรุปวงจรบัญชี โดยแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝนทักษะงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม