ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)

ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)" ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนังสือตำราเรียนระดับ ปวช. รหัสวิชา 2100 - 1006 งานไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะกับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะประกอบด้วยแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า เป็นต้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เทอร์มิสเตอร์ ผลึกแร่ เซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง ไอซี เครื่องมือและเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
หนังสือเล่มนี้จัดทำเป็นแบบ 2 ภาษาคือ มีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย และแปลงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับสมาชิกอาเซียนชาติอื่นๆ ที่ใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นภาษาสากลได้