ข้อมูล eBook

ชื่อ: เปลี่ยนความคิด ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

ผู้แต่ง: รศ.ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกูล

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 "พฤติกรรมของคน" นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า ทั้งในชีวิตครอบครัว การทำงาน สังคมการเมือง หรือในทุกกิจกรรมของชีวิต พฤติกรรมของคนบ่งบอกถึงความคิดและจิตใจของคนผู้นั้นว่าเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้เหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมคน ก็จะรู้ว่าจะติดต่อสื่อสารกับเขาอย่างไรจึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม ผ่านการค้นคว้าทดลองทางจิตวิทยา ที่ค้นพบข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่จะทำให้ผู้อ่านมีแนวทางที่จะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ทั้งสำหรับตัวเอง และกับผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือชีวิตครอบครัว ทำให้คุณเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น