ข้อมูล eBook

ชื่อ: การพัฒนาองค์การ

ผู้แต่ง: ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือ "การพัฒนาองค์การ" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ ไปจนถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ และอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความรู้ด้านบริหารจัดการ และช่วยเสริมสร้างความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน และบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี