ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)

ผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)" เล่มนี้   เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ตำราต่างประเทศ และเว็บไซด์ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เนื้อหาประกอบด้วย การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารคุณภาพในองค์การ