ข้อมูล eBook

ชื่อ: เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)

ผู้แต่ง: สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

หมวดหลัก: เศรษฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 หนังสือเรียนวิชา "เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)" หมวดวิชาทักษะชีวิตเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์โลกในปัจจุบันและโลกยุคโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย การเมืองการปกครองของไทยและวิกฤตการเมืองไทย เป็นต้น ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำหลักการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานความรู้ด้านอาเซียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ