ข้อมูล eBook

ชื่อ: โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 3

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ เลิศศรี

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 3" เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในชุด "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา" เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ที่ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค ใช้ทำการสอบจริงในปีที่ผ่านๆ มา จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัดอย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญ และช่ำชองในการทำโจทย์ข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว ชนิดที่เรียกว่า "ยาก ไปเป็น ง่าย"