ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารช่องทางการตลาด

ผู้แต่ง: ผศ. สุวิทย์ มาบุญเรือง

หมวดหลัก: บริหารการตลาด

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 "การบริหารช่องทางการตลาด" เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดและสถาบันคนกลาง พฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด การวางแผน การประเมินในการปฏิบัติงานและการควบคุมช่องทางการตลาด การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการตลาดอินเทอร์เน็ต การขายตรง การตลาดแบบตรง การบริหารห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ