ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)

ผู้แต่ง: ฉัตรธิวัฒน์ ธรรมานุยุต,เฉลิมชัย เกยพุดซา

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2104-2006" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นตามหลักสุตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการเรียน ประกอบด้วยชื่อบทเรียน สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระสำคัญประจำบทเรียน โดยแยกเป็นหัวข้อและลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ หลังจากเรียนรู้ภาคทฤษฎี ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติทดลองในงาน เพื่อเป็นการเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริง การทบทวนการเรียนรู้จะแบ่งแบบฝึกหัดเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่เป็นแบบเลือกคำตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบทดสอบที่ใช้วิธีการเติมคำ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้คณะผู้เขียนได้ค้นคว้าเนื้อหาจากตำราต่างๆ เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรมากที่สุด