ข้อมูล eBook

ชื่อ: สถิติสำหรับวิศวกร

ผู้แต่ง: ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "สถิติสำหรับวิศวกร" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ., ทล.บ., อส.บ. และ วท.บ. ทุกสาขา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาด้านสถิติสำหรับใช้ในงานวิศวกรรม โดยเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านสถิติสำหรับวิศวกรในเรื่องตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นต้น พร้อมทั้งยังแนะนำวิธีการหาค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ และค่าวิกฤติ สำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร์ตารางการทำงานที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และการใช้แอปพลิเคชั่นจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทดแทนการเปิดใช้ตารางสถิติ รวมถึงตัวอย่างเนื้อหาการวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย