ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ภาษีในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การทำสัญญา การซื้อ การขาย ไปจนถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในกิจการ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มักจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง และมีข้อพิพากกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี เช่น กรมสรรพากรอยู่เสมอ
ผู้เขียนได้รวบรวม ประเด็นภาษีที่เกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และข้อยุติของประเด็นพร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนว
ทางให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เสียภาษีได้ถูกต้อง ช่วยลดข้อพิพาทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี และทำให้กิจการประหยัดภาษีอีกด้วย