ข้อมูล eBook

ชื่อ: ยกใจให้พ้นตม

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ธรรมคำสอนของพระสุปะฎิปันโน เป็นข้อความคำสอนสั้นๆของ
พระอาจารย์ต่างๆ ที่บำเพ็ญตนอยู่ในศีลอันดีงาม อ่านเพื่อระลึกถึง
แนวทางการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งที่เตือนสติตนเองตลอดไป