ข้อมูล eBook

ชื่อ: กายเป็นบ่าว ๘๔ วิธีก้าวพ้นกรรมด้วยธรรมะ

ผู้แต่ง: พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติ และ
ขจัดความไม่สบายกายความไม่สบายใจของท่านผู้อ่านได้ด้วย
การปฏิบัติ 5 ประการ คือ เมื่อจะคิด...คิดแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะพูด...
พูดแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะทำ...ทำแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะคบใคร...
คบแต่คนดีมีศีลธรรม เมื่อจะไปที่ไหน...ไปแต่สถานที่ดีๆ