ข้อมูล eBook

ชื่อ: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

ผู้แต่ง: อภิรักษ์ สุขเกษม

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: อุตสาหกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 เนื้อหาภายในมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ เริ่มจาก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และ การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย