ข้อมูล eBook

ชื่อ: การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2

ผู้แต่ง: ชาญ ถนัดงาน,ดร.วริทธิ์ อึ้งภากรณ์,วริทธิ์ อึ้งภากรณ์

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วิชาการออกแบบเครื่องจักรกล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์วัสดุ และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2 ของการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาแล้ว
หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่งแบริ่ง เบรคและคลัตช์ การคำนวณเกี่ยวกับรอยเชื่อม การเลือกขนาดสายพาน และการเลือกขนาดโซ่