ข้อมูล eBook

ชื่อ: 101 กระบวนการตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง: สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายที่กําหนดให้ปฏิบัติ ซึ่งงานสอบบัญชีมีกระบวนการ
ขั้นตอนตามหลักการทางวิชาชีพ จะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่พร้อมให้ตรวจสอบ งบการเงินตามเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินวิเคราะห์รายการค้า มีเหตุการณ์ เอกสารประกอบต้องมีการอนุมัติเกี่ยวข้องกับกิจการ
จึงจะบันทึกรายการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้บันทึกบัญชีตามวิธีการตรวจสอบที่กําหนดให้ปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายการที่ปรากฏในงบการเงินถูกต้องสะดวกและใช้เวลาน้อยในการทํางาน