ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระโพธิสัตว์กวนอิม

ผู้แต่ง: คุณบุษบา จังพานิชย์กุล

สำนักพิมพ์: คอมม่า บุ๊คส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาการุณย์ พระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมมหาปัญญาและมหากรุณา ผู้สดับฟังเสียงของสัตว์โลกและปรารถนาจะรื้อสรรพสัตว์ข้ามห้วงน้ำแห่งความทุกข์ จากนั้นพระองค์จึงจะยอมเข้าสู่นิพพาน ปรากฏปาฏิหาริย์ให้ชาวโลกได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอนับหมื่นๆ เรื่องราวที่เปิดเผยสู่สาธารณชน เป็นที่รู้จักมานานนับพันปีในทวีปเอเซีย ในนาม "พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์" (กวนซืออิมพู่สัก) มีหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ปกครองดูแลสัตว์โลกในยุคนี้จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ไป ไป ไปสู่ฝั่งโน้น, ฝั่งแห่งพุทธะ