ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคการร่างและใช้ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงาน...

ผู้แต่ง: เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การจัดทำหลักเกณฑ์/ระเบียบ/หรือประกาศต่างๆ เป็นเอกสารอย่างถูกต้องของ “ผู้บริหารงานบุคคล” (Human Resource) ภายในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเอกสารดังกล่าวจะต้องใช้เพื่อการเบิกจ่ายทางบัญชีของผู้ทำบัญชี และการรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อการพิสูจน์ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายของเจ้าพนักงานประกันสังคม รวมทั้งการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1/ภ.ง.ด.1 ก) และการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของพนักงาน (ภ.ง.ด.91) ตลอดจนยังใช้เป็นพยานเอกสารในชั้นศาลยุติธรรมของฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ) เมื่อมีปัญหาข้อพิพาทในการดำเนินคดีประเด็นต่างๆ