ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ธุรกิจการให้บริการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ประชาชน
ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว
และโรงแรม ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำาคัญมากเพราะในการดำาเนินธุรกิจ
จำาเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรรวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่าง
องค์กรและลูกค้า ซึ่งการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลาย
เช่น จดหมาย อีเมล แฟกซ์ และบันทึกย่อ เป็นต้น
การเรียนรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้
1. เรียนรู้รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ประกอบด้วย การจองโรงแรม การยกเลิกการจอง การร้องเรียนการให้บริการ
การตอบกลับจดหมายร้องเรียน การชื่นชมการให้บริการ การตอบกลับจดหมายชื่นชม การเสนอการให้บริการ และการติดตามให้ชำระหนี้
2. เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสานวนที่ใช้ ในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้