ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง: อ.เพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ

สำนักพิมพ์: แม็คเอ็ดดูเคชั่น

หมวดหลัก: การประมง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญและหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานการณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศและประชาคมอาเซียน สัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ
การจัดการผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน  การตลาดและจำหน่าย  ผลผลิตสัตว์น้ำ  การคำนวณต้นทุนการผลิตและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย