ข้อมูล eBook

ชื่อ: สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36 ภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

ผู้แต่ง: ชุมพร เสนไสย

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36 ภาษีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
การจ่ายเงินให้กับบุคคลต่างประเทศ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดา
มักมีปัญหาสำหรับผู้จ่ายเงินอยู่เสมอว่า จะต้องหักภาษีและนำส่งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรอย่างไร? 
วิเคราะห์ปัญหาในการจ่ายเงินกรณีต่างๆ ว่ามีภาระที่ต้องนำส่งภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.54 และแบบ ภ.พ.36 หรือไม่ อย่างไร
ตามแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ช่วยให้ผู้จ่ายเงินได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติ อีกทั้งลดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน