ข้อมูล eBook

ชื่อ: Checklist เอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ของบริษัท

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ต้องกระทำภายใต้ฐานทางกฎหมายที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งต้องอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรและพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้กระทำการแทนในนามของบริษัท
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมรายการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูล 
และแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้แต่ละองค์กรนำไปใช้ตรวจสอบว่าหากจะดำเนินการภายใต้หลักกฎหมาย PDPA 
ให้ครบถ้วนจะต้องดำเนินการอย่างไร