ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัญญาฝากทรัพย์-ขายฝาก กับภาระภาษี

ผู้แต่ง: รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อมีการตกลงทำสัญญาระหว่างกัน โดยเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ คือ “สัญญาฝากทรัพย์” และ “สัญญาขายฝาก” นอกจากจะเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาในทางกฎหมายแล้ว
ภาระภาษีจากการทำสัญญา ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ซึ่งในเล่มนี้ได้ยกกรณีที่เกิดขึ้นจริง
ให้ศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กรณีฝากทรัพย์ ผู้รับฝากต้องคืนดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์ที่ฝากแก่ผู้ฝาก เช่น ฝากสุนัขแล้วสุนัขที่รับฝากคลอดลูก ต้องคืนทั้งแม่และลูกสุนัข
กรณีขายฝาก ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนหรือซื้อทรัพย์สินคืนหรือไม่ก็ได้ ฯลฯ
รวมถึงแนะนำภาระภาษีเมื่อมีการตกลงทำสัญญาทั้ง 2 ประเภทนี้ว่าจัดเป็นเงินได้ประเภทใด นำมาหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ ต้องเสียภาษีตัวใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง