ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัญญาให้-กู้ยืมเงิน กับภาระภาษี

ผู้แต่ง: รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อมีการตกลงระหว่างกันของบุคคลหรือนิติบุคคลเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ย่อมทำให้เกิด “สัญญา” ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างผู้ทำสัญญาทั้ง 2 ฝ่าย
นอกจากจะมีผลทางกฎหมายแล้ว การทำสัญญาระหว่างกันยังมีผลต่อภาษีของคู่สัญญาด้วย ภาระภาษีเมื่อทำสัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ สัญญาที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับเงินหรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ก็คือ “สัญญาให้” และ “สัญญากู้ยืมเงิน” Mini Guidebook เล่มนี้จะมาให้ความกระจ่างว่าเมื่อมีการตกลงทำสัญญาทั้ง 2 ประเภทนี้
จะส่งผลทางธุรกิจและภาระภาษีต่าง ๆ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง