ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล (กระบวนการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บริษัทที่มีผลประกอบการเป็นเงินกำไร จะสามารถจ่ายเงินปันผล (Dividend) เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ซื้อหุ้นลงทุนในบริษัท
โดยสามารถจ่ายได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นจำนวนหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย ได้มีการระบุไว้ว่า
จะต้องจ่ายภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประชุมหรือกรรมการมีมติ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ
เป็นเวลา 2 ครั้ง และต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น