ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษีสินค้าแบรนด์เนม

ผู้แต่ง: รติรัตน์ คงเอียด

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สินค้าแบรนด์เนมที่ซื้อกลับมาจากต่างประเทศ อาจถูกปรับ ถูกริบ รวมถึงถูกเรียกเก็บภาษีอากรจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้แม้จะเป็นของใช้ส่วนตัวก็ตาม
มีข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าสินค้าหรือของแบบใด มูลค่าเท่าไร สามารถนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี
วิธีคิดภาษี โทษและค่าปรับ แนวทางที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เพื่อไม่เกิดปัญหาในภายหลัง