ข้อมูล eBook

ชื่อ: Inside Woman’s Health รู้ลึกสุขภาพ และโรคในร่างกายผู้หญิง

ผู้แต่ง: พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สุขภาพของหญิงต่างจากชาย เพราะสุขภาพที่ดีของหญิงหมายถึงสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน ตั้งแต่เด็กถึงวัยชรา เพราะผู้หญิงเป็นผู้ดูแลหลักของครอบครัว
ดูแลทุกข์ดูแลสุข ดูแลทั้งกายใจและความเป็นอยู่ ผู้หญิงจึงเป็นผู้คุ้มครองดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวทุกคนไม่ใช่เฉพาะยามป่วยไข้เท่านั้นตามคำนิยาม
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ว่า “สุขภาพ”หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ที่ดี สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ และสุขภาวะทางสังคม ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น
มีสุภาษิตโบราณกล่าวว่า “ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่เหมือนแพแตก” จึงเป็นความจริงมาทุกยุคสมัย ครอบครัวที่มีแม่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ส่งผลให้ลูกๆ
และคนในครอบครัวทุกคนเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ ไม่ว่ากาย ใจ ความเป็นอยู่ และปัญหาเศรษฐกิจการรู้ลึกในสุขภาพและโรคในร่างกายผู้หญิง
เป็นความรู้ที่จะป้องกันโรคที่จะเกิดกับผู้หญิงอย่างมีประสิทธิภาพ และหากเป็นโรคก็เข้าใจธรรมชาติของโรค และสามารถดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิผลความรู้ทางด้านสุขภาพ
ย่อมเป็นการพัฒนาสุขภาพของผู้หญิงทุกคนเมื่อผู้หญิงแข็งแรง คนในครอบครัวย่อมแข็งแรง ชุมชนย่อมแข็งแรง และประเทศชาติเราก็ย่อมแข็งแรง
หนังสือ “Inside Woman’s Health รู้ลึกสุขภาพและโรคในร่างกายผู้หญิง” เล่มนี้ เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับผู้หญิงที่พบบ่อย นำมาจากประสบการณ์ของหมอหวิวกว่า 30 ปี
ในการดูแลคนไข้สตรีให้ความรู้ในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงทุกคนได้รู้จักดูแลสุขภาพและเข้าใจโรคอย่างถูกต้อง