ข้อมูล eBook

ชื่อ: พงศาวดารและบันทึกสำคัญ อยุธยา

ผู้แต่ง: ชาวกรุงเก่า

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอยุธยา มีองค์ความรู้มากมายหลายด้านที่นำมาประกอบให้ศึกษาหาความรู้กันในปัจจุบััโดยที่เป็นหลักฐานทั่วไป
อาทิ งานนิพนธ์ทางประวัติาสตร์และวิทยานิพนธ์หลักฐานทีเป็นจดหมายเหตุซึ่งได้รวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับประเพณี พระราชพิธีเก่าๆนอกจากนี้
ยังมีหลักฐานที่เป็นหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ได้แก่ ข่าวราชการที่เรียกว่า “ราชกิจจานุเบกษา” หรือ “บางกอกรีคอร์เดอร์” รวมทั้งสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน
อีกทั้งยังมีบันทึกเหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ เช่น ความทรงจำของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ,จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี,
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ สอง เป็นต้นอีกทั้งยังมีหลักฐานสำคัญที่เป็นวรรณกรรมในยุคสมัยอยุธยาซึ่งมีหลายเรื่องที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ำ ลิลิตยวนพ่าย มหาชาติคำ หลวง เป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ในหนังสือเล่มนี้