ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุดมหาจักรีสิรินธร : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญแก่การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
เพราะเด็กคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีโภชนาการและสุขภาพที่ดี มีความรู้ การงานอาชีพ
และความซื่อสัตย์สุจริต รักษาดูแลทรัพยากรของส่วนรวม ทรงใช้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาให้เด็กมีคุณสมบัติดังกล่าว ภายใต้ชื่อ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน