ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุดมหาจักรีสิรินธร : การศึกษาเพื่อทุกคน

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญของคุณภาพและโอกาสในการศึกษา
ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนับตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กที่อยู่ในวัยเรียน เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เด็กที่ร่างกายบกพร่องพิการ
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีหน่วยงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ได้แก่ การพัฒนาครู การพัฒนาห้องสมุด การพัฒนาสื่อ การพัฒนาสถานศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอน