ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุดมหาจักรีสิรินธร : ดวงแก้วของผองไทย

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาและทรงใส่พระทัยในชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรไทย
กล่าวคือ ทรงมีพระราชปณิธานช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ดังปรากฏในโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ
พสกนิกรต่างยกย่องและชื่นชมในพระบารมี นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณารับสมาคม สถาบัน และองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ล้วนเป็นไป
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลน หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ไว้ในพระราชูปถัมภ์ อาทิ มูลนิธิสายใจไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิราชสุดา