ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุดมหาจักรีสิรินธร : ปลูกป่าสร้างอาชีพ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต
และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กันไป โดยให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จะช่วยกระตุ้น
และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างมีคุณค่าและเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปลูกป่าในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
โครงการรักษ์ป่าน่าน อุทยานธรรมชาติวิทยา ป่าชุมชน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา