ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุดมหาจักรีสิรินธร : พิพิธสิรินธร

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแสและพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมศิลปากรพัฒนางานพิพิธภัณฑ์
ทั้งด้านการจัดการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ที่จัดเก็บและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน
รวมทั้งการศึกษาและฟื้นฟูงานด้านการอนุรักษ์ และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจและยังประโยชน์แก่พสกนิกรหลากวัยหลายอาชีพ